Una recent sentència del Tribunal Suprem (STS 1280/2016, de 5/4/16) estipula determinats elements d’interès relatius a la configuració jurídica del dret a l’oblit, que ens sembla interessant comentar.
El primer d’ells, és el relatiu a la legitimació passiva de la filial espanyola de Google (Google Spain). En aquest sentit, el Tribunal dictamina que Google Spain es troba legitimada passivament -en contra de l’al·legat per la companyia-, en el marc del procediment de protecció de drets fonamentals, en tant que té la consideració de responsable a Espanya del tractament de dades realitzat per aquest buscador.
En segon terme, trobem interessant la definició del canal d’exercici del dret a l’oblit, el qual ha de ser a través dels drets anomenats “ARCO” previstos a la LOPD. És a dir, es considera que no pot exigir-se al buscador la depuració de les dades per pròpia iniciativa, sinó que resulta exigible una resposta ràpida i adequada quan els afectats exercitin els drets de cancel·lació i/o oposició al tractament de dades.
En tercer lloc, tracta de la definició del terme “termini raonable”, a partir del qual la informació trobada en un buscador deixa de ser lícita. En aquest cas, es tracta de la informació referent a la concessió d’un indult i sempre sota la premissa de trobar l’equilibri necessari entre el dret a la informació i el dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge. El Tribunal distingeix entre la recerca específica de la informació, a través de la pàgina oficial del BOE, considerant que el manteniment es troba justificat, en pro de l’interès general, i, per contra, la recerca en un buscador generalista, quina finalitat pot ser molt més diversa, i en aquest darrer cas, sí que pot afectar al seu dret a l’honor. És en aquest segon aspecte -recerca generalista-, que la informació relativa a un indult pot ser susceptible de cancel·lació si es compleixen tres requisits: a) el transcurs d’un termini raonable de temps, b) manca de rellevància pública de les persones afectades, i c) manca d’interès històric de la informació.

Mercè Torras – advocada
info@edret.cat


Comments are closed.